Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies    ROZUMIEM

Emisja zanieczyszczeń do powietrza


Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Eksploatacja instalacji powodującej wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia – zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska, które wydaje się na wniosek prowadzącego daną instalację lub po dokonaniu zgłoszenia odpowiednim organom.

W przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jednak instalacja może negatywnie oddziaływać na środowisko, wymagane może być dokonanie zgłoszenia faktu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza odpowiedniemu organowi.

Uregulowania prawne

Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji, każdorazowo wymaga od prowadzącego instalację uzyskania pozwolenia. Precyjną regulację znaleźć można w następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
 • Rozporządzenie Ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.
emisje

Instalacje wymagające usyskania pozwolenia

Przykładowe instalacje wymagające uzyskania pozwolenia na wprowadzane gazów lub pyłów do powietrza:

 • Instalacje energetyczne zasilane gazem, których suma nominalnej mocy cieplnej źródeł we wprowadzanym paliwie jest nie mniejsza niż 15 MW i nie wyższa niż 50 MW;
 • Instalacje energetyczne spalania węgla kamiennego, których suma mocy cieplnej kotłów we wprowadzanym paliwie jest nie mniejsza niż 5 MW i nie wyższa niż 50 MW;
 • Instalacje do spawania, których liczba stanowisk przekracza 3;
 • Instalacje do powlekania, wobec których mają zastosowanie przepisy w sprawie standardów emisyjnych;
 • Instalacje do powlekania, w przypadku których przepisy w sprawie standardów emisyjnych nie znajdują zastosowania, a które zużywają minimum 1 Mg powłok w ciągu roku;
 • Instalacje służące do przetwórstwa owocowego lub warzywnego, których zdolność produkcyjna przekracza 50 Mg na rok;

Zgłoszenie instalacji niewymagajcej usyskania pozwolenia

Przykładowe instalacje wymagające dokonania zgłoszenia:

 • energetyczne (kotły), o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW (opalane węglem kamiennym), do 10 MW (opalane koksem, drewnem, słomą i olejem napędowym) oraz do 15 MW (opalane paliwem gazowym);
 • do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę;
 • do produkcji wapna palonego – o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę
 • do spawania – obejmujące nie więcej niż trzy stanowiska spawalnicze
 • do powlekania (lakiernie, malarnie), w których stosuje się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku
 • zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3

Malowanie i lakierowanie

W procesach powlekania, najczęściej wykorzystywane są farby, lakiery lub rozpuszczalniki zawierające substancje, klasyfikowane jako lotne związki organiczne (LZO), np. węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, alkohole i.in. W sytuacji, gdy zanieczyszczenia te są wprowadzane do powietrza w sposób zorganizowany, poprzez zastosowanie wyciągów, wentylatorów i emitorów, konieczne będzie:

 • uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, jeśli w instalacji zużywa się więcej niż 1 tonę powłok rocznie lub
 • zgłoszenie instalacji, gdy zużywa się w niej poniżej 1 tony powłok rocznie.
lakierowanie

Procesy spawania

Jeżeli zakład jest wyposażony w ponad 3 stanowiska spawalnicze, a emisja następuje w sposób zorganizowany, wówczas nie wystarczy już zgłoszenie, należy uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Jeżeli zakład jest wyposażony w ponad 3 stanowiska spawalnicze, a emisja następuje w sposób zorganizowany, wówczas nie wystarczy już zgłoszenie, należy uzyskać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

spawanie

Przeładunek paliw

Przeładunek paliw zwolniony są z obowiązku uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jednak prowadzenie takiego obiektu wymaga dokonania zgłoszenia takiej instalacji do właściwego urzędu.

benzyny
NIP: 6412550687, REGON: 386361026 ,
Nr KRS: 0000847313 – Sąd Rejonowy w Gliwicach Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 zł
Nr rejestrowy BDO: 000430845
I © 2023 Ekoregenracja by S-b