Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Zarządzanie cookies    ROZUMIEM

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia


Czym jest KIP?

KIP stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i sporządzana jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zawiera informacje o planowanej inwestycji, które służą do oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko, m.in.:

 • rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
 • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną,
 • rodzaj technologii,
 • ewentualne warianty przedsięwzięcia
 • rozwiązania chroniące środowisko
 • obszary podlegające ochronie na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
 • przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia
 • ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
 • przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko
oraz inne szczegółowo wymienione w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Karta, która zostanie rzetelnie i wyczerpująco opracowana umożliwi ocenę zagrożeń dla środowiska ze strony przedsięwzięcia i ewentualne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

audyt

Organy opiniujące Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) jest analizowana przez różne organy w procesie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oto niektóre z tych organów:

 • Urząd Gminy: KIP składa się do miejscowego Urzędu Gminy. To właśnie urząd gminy jest odpowiedzialny za przekazanie dokumentacji do dalszych organów opiniujących.
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ): RDOŚ to organ, który bada KIP i wydaje opinie na temat oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko.
 • Sanepid (Państwowa Inspekcja Sanitarna): również może być zaangażowany w proces oceny KIP, szczególnie jeśli inwestycja ma wpływ na zdrowie publiczne.
 • Wody Polskie: W przypadku inwestycji związanych z wodami (np. budowa przybrzeżnych obiektów), organem opiniującym może być Wody Polskie. Warto pamiętać, że każda inwestycja może wymagać innych organów opiniujących w zależności od swojego charakteru i lokalizacji. Dlatego zawsze warto skonsultować się z właściwym urzędem, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące procesu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Czas trwania uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może różnić się w zależności od konkretnego przypadku, lokalnych przepisów i rodzaju inwestycji.

Jeśli nie jest nałożona pełna ocena oddziaływania na środowisko, a urząd nie stwierdził żadnych uchybień czy niebezpieczeństwa inwestycji, zostaje wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Procedura trwa zwykle do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku (o jej przedłużeniu informuje urząd)

W praktyce łączny czas od złożenia kompletnego wniosku do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wynosi 3-6 miesięcy. To jednak ogólna wytyczna, a rzeczywisty czas może się różnić w zależności od specyfiki inwestycji i obciążenia urzędu.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ważna przez sześć lat od momentu jej otrzymania, ale istnieje również możliwość wydłużenia terminu ważności o kolejne 4 lata

.
NIP: 6412550687, REGON: 386361026 ,
Nr KRS: 0000847313 – Sąd Rejonowy w Gliwicach Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 zł
Nr rejestrowy BDO: 000430845
I © 2023 Ekoregenracja by S-b